Grundlæggende vilkår

Hjemmesiden opdateres kontinuerligt

Webmaster har i sin portefølje

ret til nødvendig redigering/justering af scriptualia, således at tekst og ordstilling kan adskille sig i forhold til det oprindelige, uden at indhold derved ændres og eventuelle konklusioner forflygtiges.

Webmaster
tilstræber at skrive i letforståeligt sprog efter normal standard for korrekt udtale samt skik og brug.

Skriptualia
der må anses som hørende under Andelsboligforeningen Hjørnet`s interne anliggender, som f.eks. regnskab, revisionsrapport og interne mødereferater, er ikke tilgængelige på hjemmesiden, men udleveres til andelshaverne efter bestyrelsens anvisning.

Referat fra foreningens senest afholdte generalforsamling fremsendes online til andelshaverne via administrator.

Personfølsomme oplysninger er ikke tilgængelige på hjemmesiden.

 

Billeder/dias o.lign. 
der vises på hjemmesiden fra fællesarrangementer og fester er uden ansvar for webmaster, idet man rettelig må formode, at personer der ved deres tilstedeværelse og deltagelse, har indvilget i at dette kan forekomme.
Man kan således ikke gøre krav gældende vedrørende anonymitet.

Uanstændige/anstødelige billeder afvises af webmaster og er ikke tilgængelige på hjemmesiden.

 Ejendommens beboerliste
er kun til intern brug for ejendommens beboere til indbyrdes kommunikation og korrespondance og må ikke overdrages til andre, end den eller dem den er udleveret til.
BEBOERLISTEN ADMINISTRERES AF BESTYRELSEN

Den vises ikke på hjemmesiden

Telefonnumre og e-mailadresser  
må ikke videregives uden tilladelse eller accept fra den enkelte beboer.


Beboerlisten er intern tilgængelig så længe man selv ønsker det.

 


Den enkelte beboer er selv ansvarlig for om listens anførte data er korrekte og skal give underretning til den der fører listen ved eventuelle ændringer.

 

Bolignummer og kældernummer er identiske.

Beboere der bytter eller låner en anden beboers kælderrum, er beboerlisten uvedkommende.

  

Arbejdsrelaterede telefonnumre og e-mailadresser, er beboerlisten uvedkommende.

Sker en sådan registrering alligevel
efter beboernes eget ønske, er det den enkelte beboers eget ansvar.


Listen opdateres   
sædvanligvis én gang om året 


  Har man ingen ændringer, behøver man ikke at foretage sig noget.

 

             


         


Flaglisten
er tilgængelig på hjemmesiden 


Listen opdateres
på hjemmesiden kontinuerligt
 
Deadline 
meddeles på andelsboligforeningens lukkede Facebook profil

Tilgængelig
PRIMO JANUAR

Regler og forbehold  
Se OM FLAGNING

God tone
Her på sitet er der nogle spilleregler, man bedes overholde:

Man er personlig ansvarlig for kommentarer og webmaster holdes skadesløs for mulige krav fra 3. person som følge af indlæg/kommentarer.

Webmaster forbeholder sig ret til at slette indlæg/kommentarer, hvis det vurderes at stride mod gældende lov samt etik og moral efter almindelig skik og brug. 

Der kan ikke forventes svar på indlæg/kommentarer.
E-mail vil dog, som hovedregel, blive besvaret.

 


Portefølje

 


1.
Hjemmesiden bestyres
og føres af webmaster, der er udpeget af Andelsboligforeningen Hjørnet´s bestyrelse
.


2.
Webmaster´s primære opgave  
er, at udvise rettidig omhu i sin bestyrelse og førelse af hjemmesiden samt andet scriptualia til bestridelse af sit hverv.

3.
Håndtering
betjening og tilgængelighed udøves i gensidig respekt og forståelse, efter normal standard samt skik og brug.

4.
Webmaster er i sin besiddelse
berettiget til selv at bestemme, hvorledes førelsen skal foregå.

5.
Webmaster har ret til forbehold
ved ulæselig og ukorrekt eller ufuldstændig scriptualia samt forkert og mangelfuld bogstavering og tegnsætning i f.eks. e-mailadresser
.

6.
Webmaster har ret til forbehold
overfor tredie part, eller andre, samt dennes eller disses håndtering af hjemmesidens scriptualia og er tillige ej heller ansvarlig for dennes eller disses eventuelle misbrug.

7.
Webmaster må
publicere scriptualia i overensstemmelse med Andelsboligforeningen Hjørnet´s tarv i varetagelsen af sin bestyrelse og førelse af hjemmesiden - også selv om dette ikke måtte vedrøre foreningen direkte,
men må anses for at have almen interesse for beboerne
.

8.
Anonymitet
i forhold til beboernes telefonnumre og e-mailadresser respekteres
.

Bestyrelsesmedlemmer og andre nøglepersoner kan dog ikke gøre dette gældende

9.
Webmaster kan
fra beboerne forlange en skriftlig erklæring om anonymitet eller uønsket tilgængelighed.


10.
Publicering af scriptualia
må undtagelsesvis kun finde sted under iagttagelse af den borgerlige straffelovs bestemmelser herom.

Scriptualia kan, om fornødent, kræves verificeret.