Spilleregler og adfærd


Nærværende husorden gælder for ejendommens beboere, d.v.s. såvel andelshavere, lejere, logerende som erhvervslejemålene.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. maj 1997 med rettelser besluttet den 24. oktober 2016
1. Installationer
Ejendommens beboere/erhvervsdrivende skal hurtigst muligt afhjælpe fejl eller uorden  ved de i lejlighederne/erhvervslejemålene værende installationer til afløb og til forsyning med lys, gas og vand.

 Bestyrelsen skal straks, eller hurtigst muligt, underrettes herom.

Beboerne/erhvervslejemålene skal være særlig opmærksom på at undgå vandspild fra defekte pakninger i vandhaner og toiletcisterner.
Alt vvs- og el-arbejde skal udføres/godkendes i henhold til gældende stærkstrømsreglement og vvs-regulativ.


2. Ombygning/ændring af lejlighederne
Alle påtænkte forandringer skal forelægges andelsboligforeningens bestyrelse og, i de tilfælde hvor der kræves byggeanmeldelse til kommunen, skal kvittering for en sådan foreligge før forandringen påbegyndes.

Støj
i forbindelse med ombygning o.lign. samt brug af eldrevne maskiner og redskaber der frembringer støj, må kun anvendes mellem kl. 8-20 - og kun såfremt disse ikke er til væsentlig gene for de omkringboende.


3. Vaskemaskiner
- skal anbringes således, at de ikke overfører vibrationer til gulv og vægge.


4. Musik - støj
Musik må kun spilles så højt, at det ikke medfører gener for andre beboere.
Der må, hverken i ejendommen eller på fællesarealer, forekomme støjende adfærd efter kl. 23.
Fester, hvor det må kunne forventes at musik og støj ikke kan holdes indenfor det tilladelige, skal annonceres én uge i forvejen (på opslagstavlerne).


5. Trapper og gårdhave
Renholdelse af hoved- og køkkentrapper foretages af foreningen.
Henkastning af affald (som f.eks. cigaretskodder, slikpapir o.a.) må ikke finde sted.

Den beboer, der er ansvarlig for forurening, skal selv foretage den nødvendige rengøring/oprydning.

På trapper, gange og gårdhave samt port må ikke hensættes spande, kasser, cykler eller andet.

Det henstilles til beboerne ikke at støje unødigt på trapper og i gårdhaven.


6. Affald
inddeles i 11 grupper:

6.1: Restaffald
Kun husholdningsaffald må kommes i affaldscontainerne.
Til husholdningsaffald regnes erhvervslejemålenes affald i form af emnallage - som skal nedbrydes til mindre enheder således at det ikke fylder unødigt.

Affaldscontainerne må ikke fyldes mere end at låget kan lukkes.

Al henkastning af affald ved siden af containerne er forbudt.

Hvis der ikke er plads i containerne
, skal man kontakte bestyrelsen/ viceværten og evt. få udleveret en affaldssæk til erstatning for den manglende containerplads.

Der er i forbindelse med affald, som henkastes uden for containerne, stor risiko for rotter.

6.2: Brugte batterier
Der er opstillet beholder ved skraldeskuret.


6.3: Pap
Der er opstillet containere i porten.
 
6.4: Metal
Der er opstillet container i porten.

6.5: Hård plast
Der er opstillet container i porten.

6.6: Glas
Der er opstillet container ved porten. (midlertidigt fjernet)

6.7: Småt elektronisk
Der er opstillet container i porten.

6.8: Papir
Der er opstillet container i skraldeskuret.

6.9: Byggeafald
-henregnes affald fra ombygning/ændring af lejlighederne (træ- murværk o.lign.).
TIL STORSKRALD HENREGNES INVENTAR FRA LEJLIGHEDERNE (møbler/køleskabe o.lign).
Byggeaffald og storskrald må man selv køre på en genbrugsstation - VED FÆLLES ARBEJDSDAG, KAN MAN BENYTTE DEN OPSTILLEDE CONTAINER PÅ JOHNSTRUPS ALLE.

6.10: Miljøfarligt affald
- henregnes maling, opløsningsmidler, kemikalier m.m. og skal afleveres efter gældende regler fra kommunen.

6.11: Erhvervsaffald
Erhvervslejemålene kan tilmelde sig brug af ejendommens affaldssortering (pkt. 6.2.-6.3.-6.4.-6.5.-6.6) gennem kommunen.  Bestyrelsen anviser udlevering af tilmeldingsskema.


7. Klager
- af enhver art, som de enkelte beboere ikke selv er i stand til at afklare, skal rettes skriftligt til bestyrelsen, som enten selv tager sig af problemet eller overgiver det til foreningens administrator - afhængig af klagens art.
Klager skal være skriftlige for at undgå eventuelle senere problemer om, hvad der er sagt/ikke sagt.


8. Husdyr
Det er tilladt at holde husdyr i foreningen.
Der skal indhentes tilladelse fra bestyrelsen ved indflytning eller anskaffelse af ny hund i forhold til hundens race. Der kan ikke gives tilladelse til hunde på Forbudslisten, jfr. Hundelovens Forbudsordning af Fødevarestyrelsen, samt andre af foreningens uønskede hunderacer:
AlanoAlpha, Blue Blood Bulldog, American Staffordshire Terrier (Amstaff,) Staffordshire Bull Terrier, Irish Staffordshire Terrier, Boer, Boel Bull Mastiff, Bull Terrier, Pitt Bull Terrier, Dago Argentino, Dogo Canarian, Dogo de Bourdeux, Americano Bull Terrier, Torsa, Tosa Inu.Bully Kuta, Guaremalan Bull Terrier, Kangal Mastino Napolitano, Centralasiatisk Outcharka, Kaukasisk Outcharka, Sydrussisk Outccharka, Great Japanese Dog, Pero de Presa Mallorquin, Sarplaninac, Tornjak. 
Der gives ej heller tilladelse til alle/andre blandinger, hvor de nævnte hunderacer indgår.
Det er hundeejerens ansvar at kunne dokumentere at ovenstående forbud overholdes.
Desuden skal der kunne fremvises kvittering på ansvarsforsikring samt dokumentation for hundens race.
I tvivlstilfælde, har bestyrelsen endegyldig bemyndigelse til at afslå tilladelse til at holde hund.
DER HENVISES IØVRIGT TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV OM HUNDE.
Hunde skal føres i snor på ejendommens matrikel og må kun være i gårdhaven såfremt ejeren, eller besidderen er til stede.
HUNDELUFTNING I GÅRDHAVEN ER IKKE TILLADT.


9. Fælles vinduer - lys i kælderen
Den der åbner ejendommens fælles vinduer (f.eks. i opgangene) skal sørge for at lukke dem igen.
Lys i kælderen skal slukkes når man ikke længere opholder sig der.


10. Hoveddøren
Der skal være tydeligt navneskilt på det sted, som er beregnet til dette.
Det henstilles til de beboere der har logerende, om at respektere lignende regler for logerendes navne på hoveddøren.
Anvendes klistermærker ("ingen reklamer") skal disse anbringes efter postvæsenets retningslinier.
Udvis hensyn og undgå at smække hoveddøren.


11. Cykler
- skal henstilles i de dertil indrettede cykelstativer i cykelskure og under halvtage.
Det er forbudt at henstille cykler i opgangene.


Cykler der ikke benyttes bedes fjernet fra ejendommens område.
Cykler der henstår i forfald vil blive forsøgt fjernet i forbindelse med afhentning af storskrald.


12. Barne- og klapvogne
- skal henstilles i det dertil indrettede skur - eller under halvtaget mellem køkkentrapperne i gårdhaven.


13. Opslagstavlerne
- anvendes til meddelelser fra bestyrelse og vicevært samt beboerne indbyrdes.
Vær opmærksom på, at opslag ikke hænger længere en nødvendigt.


14. Parkering
 - af motorcykler i gårdhaven må KUN ske under halvtaget mellem køkkentrapperne.
Knallerter og motorcykler må ikke have tændt motor.
Bilvask samt af- og pålæsning af biler i gårdhaven er tilladt - men kun midlertidig.


15. Bestyrelsen
- henstiller til hver enkelt andelshaver/beboer om at deltage aktivt i foreningens arbejde.
Henvendelse til bestyrelsen skal, som hovedregel, ske skriftligt.
Personlig eller telefonisk henvendelse bør kun ske ved uopsættelige problemer.


16. Vicevært
- kontakt Københavns Ejendomsservice (klik på fanen EJENDOMSSERVICE).

Københavns Ejendomsservice har ikke pligt til at udføre personlige tjenester for ejendommens beboere.

17. Reparationer - vedligeholdelse
- som påhviler ejendommen, kan alene igangsættes af bestyrelsen.


18. Porten
- skal altid være lukket - medmindre specielle forhold taler for det modsatte.
Alle skal sørge for at porten smækker og låser, og ikke blot lukker, hvilket kan være tilfældet ved vejrforandringer.
Det henstilles til alle at udvise hensyn til, at der bor mennesker i lejligheden over porten, hvorfor denne skal lukkes med sikring om at låsen smækker.


19. Dørtelefoner
Ved henvendelse via dørtelefoner bør man kun åbne for personer til én selv eller bude.

Det henstilles til hver enkelt beboer at sikre sig mod uønskede personer.


20. Køkkentrapper
- skal holdes total fri for stiger, spande, gulvskrubber, fodtøj m.m. samt affald af enhver art.


21. Kælderrum
Det henstillses til beboerne KUN at stille, hvad der er absolut nødvendigt i kælderrummene - bl.a. af hensyn til den begrænsede plads samt brandfare.


22. Logerende
Det er tilladt at fremleje dele af lejligheden, når dette sker i henhold til foreningens vedtægter, §12.
Ved fremlejens begyndelse skal den/de logerende gøres bekendt med nærværende husorden, som ligeledes er gældende for denne/disse.


23. Gårdhave
Det henstillses til beboerne at udvise almindelig hensyn ved brug af gårdhaven, både hvad angår oprydning som støjende adfærd.


24. Toilet
Det er tilladt at benytte toilettet i porten under skyldig hensyntagen til andre.

 


Reglement vedrørende
vedligehold/reparation
jfr. vedtægternes § 10
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. maj 1997 med rettelser besluttet den 30. oktober 1997 og den 31. oktober 2006 

 

Andelshaveren har vedligeholdelsespligten
med undtagelse af ejendommens forsyningsledninger.
Dette indebærer følgende:

 Varmeanlægget
Andelsboligforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af alle standardinstallationer.
I det omfang andelshaveren har installeret gulvvarme, opsat ekstra eller andre radiatorer, er ansvaret andelshaverens.
Andelshaveren skal sørge for vedligehold fra det T-stykke hvorfra lejligheden bliver forsynet.

 


Brugsvandsinstallationer
Andelshaveren er forpligtet til at montere balofix umiddelbart efter T-stykket, første gang det er nødvendigt at lukke for vandet til lejligheden.
Ejendommen betaler monteringen af balofix.
Alle blandingsbatterier, vandhaner og sanitet (toiletter, badekar, håndvaske, køkkenvaske o.lign.) vedligeholdes/udskiftes af andelshaveren - med mindre der evt. er dækning under foreningens glas- og sanitetsforsikring.

 


Gasinstallation
Andelshaveren har ansvaret fra afgang på måleren og resten af installationen.

 


El-installation
Andelshaveren har ansvaret fra måleren og hele installationen.

 


Afløbsinstallation
Andelsboligforeningen har ansvaret for alle faldstammer.
Andelshaveren har ansvaret for synlige vandlåse samt rensning af egne afløb.

 


Kun autoriserede installatører må foretage ændringer og reparationer .

 


Bestyrelsen henstiller
- til at benytte ejendommens sædvanlige håndværkere, idet disse har et indgående kendskab til ejendommens særprægede installationer.
Det vil derfor være billigere og lettere at benytte dem.

 


Der må ikke lukkes for vand eller andre fællesinstallationer .
Dette skal aftales med  bestyrelsen/viceværten.

 


Der må KUN sættes ting i egne kælderrum
- ikke i gange og fællesrum.

 


Døre til lejlighederne
- der opbevares i kælderen er andelshavernes eget ansvar.

 


Bestyrelsen henleder opmærksomheden på, at andelshaverne har det fulde ansvar for lovligheden af installationer - såvel tidligere og ved kommende ombygninger og ændringer af boligen .