Foreningens juridiske grundlag

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 4. juni 1996
med senere ændringer.
Ændret på generalforsamlinger den 23. februar 2005, den 31. oktober 2006 og 23. oktober 2012.§ 1. NAVN HJEMSTED OG FORMÅL
Foreningens navn er Andelsboligforeningen Hjørnet med hjemsted i Frederiksberg kommune.


§ 2
Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr. 13cx Frederiksberg, beliggende H.C. Ørsteds Vej 48 A-B, 1879 Frederiksberg C og Johnstrups Allé 1, 1923 Frederiksberg C.


§ 3. MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages enhver, der har, eller i forbindelse med optagelsen som medlem, overtager brugsretten til lokaler i foreningens ejendom.
Medlemsskabet kan kun vedrøre de lokaler, brugsretten omfatter.
3.1.A
Som andelshaver kan endvidere, med bestyrelsens godkendelse, optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgørende panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har ikke stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling og skal, inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3.1 (ovenfor).
Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget og bestemmer  hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15.
3.2.
Lejere, der havde brugsret til lokaler i ejendommen ved foreningens stiftelse og som ikke indmeldte sig på dette tidspunkt, kan senere optages som medlemmer efter generalforsamlingens beslutning.
3.3.
Generalforsamlingen afgør om lejere af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse samt ejendomsfunktionærer, kan blive optaget som medlem.
3.4.
Hvert medlem må kun have brugsret til én beboelseslejlighed og er forpligtet til at benytte den, jfr. dog § 12.


§ 4. INDSKUD HÆFTE OG ANDEL
For beboere, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb svarende til kr. 300 pr. kvm, hvori modregnes forudbetalt husleje, depositum og indestående på indvendig vedligeholdelseskonto.
Eventuel difference betales efter retningslinier fastsat af bestyrelsen.
4.2.
Ved optagelse af et nyt medlem
, efter stiftelsen, skal der ud over indskud betales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter § 15 godkendes for andel og lejlighed.


§ 5.
Medlemmerne hæfter kun med deres indskud for foreningens forpligtelser, jfr. dog § 5.2.
5.2.
For lån i pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på en generalforsamling og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne uanset § 5.1. personligt og solidarisk, såfremt kreditor har taget forbehold herom.
5.3.
Et fratrædende medlem eller hans bo hæfter efter § 5.2, indtil en ny godkendt andelshaver har overtaget lejligheden og dermed er indtrådt i forpligtelsen.


§ 6.
Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.
Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til lejlighedernes værdi.


§ 7.
Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 14-22 - ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger i andelsboliglovens § 6b.
7.2.
Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligloven.
Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboliglovens § 4a.
7.3.
For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn.
Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.


§ 8. BOLIGAFTALE
Mellem foreningen og det enkelte medlem oprettes en skriftlig boligaftale, i hvilken boligafgiften og de øvrige vilkår angives.
8.2.
Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.


§ 9. BOLIGAFGIFT
- dennes størrelse fastsættes af generalforsamlingen, der ligeledes kan foretage regulering for de enkelte lejligheder, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse kommer til at svare til lejlighedernes indbyrdes værdi.
9.2.
Generalforsamlingen kan beslutte, at der ved udførelse af vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder skal være mulighed for at gennemføre fællesarbejde.
Ved en sådan beslutning skal generalforsamlingen vedtage et tillæg til boligafgiften, som et éngangsbeløb, der skal betales af de andelshavere, der ikke deltager i fællesarbejdet - eller yder en, efter bestyrelsens skøn, tilfredsstillende arbejdsindsats.
Engangsbeløbet kan højst udgøre andelshaverens del af den besparelse, der kan opnås ved fællesarbejdet.
9.3.
På begæring af mindst 3 fremmødte andelshavere skal enkeltbesparelser, der beløbsmæssigt overstiger 5 % af den årlige boligafgift, endeligt dokumenteres ved 2 skriftlige tilbud.
Et eller flere éngangsbeløb må inden for et regnskabsår ikke overstige i alt 10 % af den årlige boligafgift.
Betaling af beløbet sker efter bestyrelsens anvisning.
9.4.
Bestyrelsen indkalder skriftligt, med mindst 4 ugers varsel, til fællesarbejde. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted, arbejdsopgaver samt frist for tilmelding.
Bestyrelsen tilrettelægger arbejdet for de tilmeldte andelshavere.


§ 10. VEDLIGEHOLDELSE MV.
Al vedligeholdelse inde i lejlighederne påhviler andelshaveren, dog bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger.
Vedligeholdelsespligten omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til lejligheden (kontakter, køkkenborde, gulve, døre og skabe) dog med undtagelse af vinduer samt hoved- og køkkendøre.
Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.
10.2.
Vedtages det på en generalforsamling at iværksætte forbedringer i ejendommen, kan et medlem ikke modsætte sig forbedringens gennemførelse.


§ 11. FORANDRINGER
Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden.
Disse skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.
11.2.
Enhver forandring skal, inden den bringes til udførelse, anmeldes til bestyrelsen, men bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed.
I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen, skal en sådan desuden forevises bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.


§ 12. FREMLEJE MV.
En andelshaver kan helt, eller delvist, fremleje eller udlåne sin lejlighed i samme omfang som en lejer, efter lejeloven.
Hvis hele lejligheden ønskes fremlejet, skal andelshaveren have boet i ejendommen i mindst 2 år.
Herudover kan en andelshaver kun udleje eller udlåne sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse.
12.2.
Bestyrelsen skal godkende betingelserne for fremlejemålet.


§ 13. HUSORDEN
Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden - herunder husdyrhold.
SE HUSORDEN


§ 14. OVERDRAGELSE AF ANDELEN
Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er vedkommende berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmelse med § 14.2.
Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver.
Nægtes godkendelse skal det skriftlig begrundes.
14.2.
Fortrinsret til at overtage andel og lejlighed skal gives i følgende rækkefølge - jfr. dog § 20 og § 21:
a)
Til den, der indstilles af andelshaveren.
b)
Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter tidspunktet for indtegningen.
Sker overdragelsen i henhold til denne bestemmelse, overtager den fraflyttede andelshaver indstillingsrettet til den således ledigige lejlighed.
c)
Ikke-medlemmer af andelsboligforeningen, der efter indstilling fra en andelshaver er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter tidspunktet for indtegningen.
Hver andelshaver kan kun indstille én kandidat.
Er der oprettet venteliste, har bestyrelsen, på begæring af den fraflyttede andelshaver, pligt til at anvise en ny andelshaver inden 6 uger fra begæringen. Ventelisten skal, på begæring, forevises foreningens medlemmer.


§ 15. OVERDRAGELSESSUMMEN
Ved overdragelsen af en andel må prisen ikke overstige hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdesstand med rimelighed kan betinge.
15.2.
Ved opgørelsen af foreningens formue ansættes ejendommen ved generalforsamlingsbeslutning til én af følgende værdier:
a)
Anskaffelsesprisen.
b)
Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom.
Vurderingen skal foretages af en statsautoriseret ejendomsmægler, der er valuar.
Vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel.
c)
Den senest ansatte ejendomsværdi (kontantejendomsværdien) med eventuelle reguleringer efter § 2A i lov om vurdering af landets faste ejendomme.
Ved opgørelsen af foreningens formue optages prioritetsgæld på ejendommens kursværdi.
Til beløbene under a) og c) lægges værdien af forbedringer, der er udført på ejendommen efter anskaffelsen eller vurderingen.
Generalforsamlingsbeslutningen er bindende, selvom en højere pris kunne opnås.
Ved opgørelsen må værdien af andelen i foreningens formue ikke medregnes med et højere beløb end det, der følger af foranstående beregning.
15.3.
Værdien af forbedringer i lejligheden ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag ef eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slitage.
15.4.
Værdien af inventar fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.
Køberen kan nægte at overtage inventar, der ikke er særligt tilpasset eller installeret i lejligheden.


§ 15 a. GARANTI FOR LÅN

I tilfælde af, at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum - og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt - skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen.
Bestyrelsen skal, i så fald, sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restancen, inden for en angiven frist på mindst 4 dage.
Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt.
Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans brugsret til ophør, i overensstemmelse med reglerne i § 23 om eksklusion.
15a.2.
Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når overdragelsessummen for salg af boligen er indbetalt, men dog først senest 6 måneder efter, at skriftlig underretning om restancen er givet.
Garantien kan kun gøres gældende for det beløb, som restgælden efter låneaftalen skulle udgøre, da underretning om restancen blev givet, med tillæg af 6 foregående månedsydelser og med tillæg af rente af de nævnte beløb.


§ 16.
Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse, udarbejdet af den fraflyttende andelshaver .
16.2.
I alle tilfælde hvor den af sælgeren udarbejdede opgørelse over forbedringer og løsøre viser en salgsværdi på over kr. 10.000, skal der foretages vurdering af den, af andelsboligforeningen sædvanligt benyttede vurderingsmand.
Halvdelen af vurderingshonoraret betales af køber og halvdelen betales af sælger.
16.3.
I de tilfælde, hvor der ikke er foretaget vurdering, i henhold til § 16.2, og den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsestilstand/tillæg for god vedligeholdelsestilstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en arkitekt udpeget af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
SE LINK GUIDE.
Skønsmanden skal ved besigtigelsen af lejligheden indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specifceres og begrundes.
Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som bestyrelsen.
Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen - eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn, hvem af parterne der har fået medhold ved skønnet.


§ 17.
Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen samt foreningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling af købesummen beregnet med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre.
Sælgeren skal endvidere, inden aftalens indgåelse, skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisfastsættelse, om adgangen til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.
17.2.
Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale.
Bestyrelsen kan forlange, at denne oprettes på en standardformular.
Overdragelsesaftalen forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse, efter § 17.3.
17.3.
Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular.
Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr.
Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller- auktion.
17.4.
Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt.
17.5.
Overdragelsessummen skal, senest 2 uger før overtagelsesdagen, indbetales kontant til foreningen, som - efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendige beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien - afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere og dernæst til den fraflyttende andelshaver.
17.6.
Snarest muligt, efter køberens overtagelse af lejligheden, skal denne med bestyrelsen gennemgå lejligheden for at konstatere eventuelle mangler ved dens vedligeholdelsesstand eller forbedringer og inventar, der er overtaget.
17.7.
Såfremt køberen forlanger prisnedslag for mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig er fastslået hvem det tilkommer.


§ 18.
Har andelshaveren ikke, inden 3 måneder efter fraflytning , indstillet en anden i sit sted, eller overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen hvem der skal overtage andel og lejlighed efter reglerne i § 14 og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 17.


§ 19.
En andelshaver er, uden fraflytning af lejligheden, berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem, der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren.
Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, idet dog nægtelse skal begrundes skriftligt.


§ 20. DØDSFALD
Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til at fortsætte medlemsskab og beboelse af lejligheden .
20.2.
Såfremt ægtefællen ikke ønsker at fortsætte medlemsskab og beboelse, har denne ret til, efter reglerne i § 14, at indstille hvem der skal overtage andel og lejlighed.
20.3.
Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, skal der gives fortrinsret først til personer, som boede i lejligheden ved dødsfaldet - og som i mindst 1 år havde haft fælles husstand med andelshaveren.
Herefter gives fortrinsret til personer, der var beslægtede med den afdøde andelshaver i lige op- og nedstigende linie. § 14.1 og § 17 finder tilsvarende anvendelse.
20.4.
Lejligheden skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i en måned, der indtræder næst efter 3-måneders dagen for dødsfaldet.
Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder § 18 tilsvarende anvendelse.


§ 21. SAMLIVSOPHÆVELSE
Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller, eller den af parterne som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, er berettiget til at fortsætte medlemsskab og beboelse af lejligheden.
21.2.
Såfremt en andelshaver ved ophævelse af samliv, fraflytter lejligheden, skal ægtefællen indtræde som medlem - eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelse bevarer retten til boligen.
I modsat fald, bestemmer bestyrelsen hvem der skal overtage andel og lejlighed efter reglerne i § 14.
21.3.
Reglerne i § 21.1 og § 21.2 finder tilsvarende anvendelse for husstandsmedlemmer, der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren.


§ 22. OPSIGELSE
Andelshaverne kan ikke opsige medlemsskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 14-21 om overførsel af andelen .


§ 23. EKSKLUSION
I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen:
a)
Såfremt en andelshaver, trods påkrav, ikke betaler indskud, tillægsbeløb, boligafgift eller andre skyldige beløb af enhver art.
b)
Såfremt en andelshaver, trods påkrav, ikke betaler skyldige renter og afdrag for lån i pengeinstitut, for hvilket foreningen har ydet garanti, jfr. § 15a.
c)
Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og, trods påkrav, ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jfr. § 10.
d)
Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere.
e)
Såfremt en andelshaver, i forbindelse med overdragelse af andelen, betinger sigen større pris end godkendt af bestyrelsen.
f)
Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser, berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet.
g)
Såfremt en andelshaver ikke overholder foreningens vedtægter.
23.2.
Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og der forholdes som bestemt i § 18.


§ 24. GENERALFORSAMLING
- er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:
1)
Bestyrelsens beretning.
2)
Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse samt godkendelse heraf.
3)
Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
4)
Forslag.
5)
Valg af bestyrelsen.
6)
Valg af administrator og revisor.
7)
Eventuelt.
24.2.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en generalforsamling, eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller 1/4 af foreningens medlemmer, eller administrator forlanger det - med angivelse af dagsorden.


§ 25.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel - ved ekstraordinær generalforsamling kan forkortes til 8 dage.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.
25.2.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden.
Et forslag kan kun behandles, hvis det enten er nævnt i indkaldelsen, eller andelshaverne ved opslag el.lign., senest 4 dage før er gjort bekendt med at det kommer til behandling.
25.3.
Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlem.
Administrator og revisor samt gæster, indbudt af bestyrelsen, har adgang med taleret.
25.4.
Hver andel giver én stemme.
En andelshaver kan kun give fuldmagt til ét myndigt husstandsmedlem, eller én anden andelshaver.
En andelshaver kan kun afgive én stemme i henhold til fuldmagt.


§ 26.
Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning.
Dog skal mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede.
26.2.
Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om iværksættelse af forbedrings- /vedligeholdelsesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere en 25 % og luksusmoderniseringer (elevator, svømmebassin mv.), kan kun vedtages hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal.
Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede, men mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling - og på denne ny generalforsamling kan forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal...uanset hvor mange der er fremmødt.
26.3.
Ændring af vedtægternes § 5 kræver samtykke fra de kreditorer, overfor hvem andelshaverne hæfter solidarisk.
26.4.
Forslag om salg af fast ejendom, eller om foreningens opløsning, kan kun vedtages med et flertal på mindst 3/4 af samtlige medlemmer.
Er der ikke mindst 3/4 af samtlige medlemmer til stede på generalforsamlingen, men er et flertal på mindst 3/4 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling - og på denne ny generalforsamling kan forslaget endeligt vedages med mindst 3/4 flertal...uanset hvor mange der er fremmødt.


§ 27.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
Sekretæren skriver referat.
Dette underskrives af dirigenten og bestyrelsen.
Referatet skal udsendes/omdeles til andelshaverne senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.§ 28. BESTYRELSEN
- vælges til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.
28.2.
Beslutning om optagelse af realkreditlån, kan træffes af bestyrelsen, såfremt lånet er tilbudt til nedbringelse af pantegæld (omprioritering) og medlemmerne ikke hæfter personligt for lånet.


§ 29.
Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men iøvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand og en sekretær.
Generalforsamlingen vælger desuden 1 eller 2 suppleanter.
29.2.
Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer.
Der kan kun vælges én person fra hver husstand.
29.3.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
29.4.
Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer, ved fratræden, bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer.
Valg af et bestyrelsesmedlem, i stedet for et fratrådt medlem, sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.


§ 30.
Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt vedkommende er beslægtet, eller besvogret med, eller har lignende tilknytning til, kan have 2 særinteresser. (Inhabil).
30.2.
Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.
Referatet indføres i en protokol, der underskrives af de deltagne bestyrelsesmedlemmer.
Protokollen skal, på begæring, forevises foreningens medlemmer.


§ 31.
Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i dennes forfald, af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det.
31.2.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden er til stede.
31.3.
Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed.
Står stemmerne lige,gør formandens, eller i dennes forfald, næstformandens stemme udslaget.


§ 32.
Foreningen tegnes af formanden og 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening - også ved pantsætning af foreningens ejendom som led i omprioritering, jfr. § 28.2.


§ 33. ADMINISTRATION
Generalforsamlingen vælger en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning.
Generalforsamlingen kan, til enhver tid, afsætte administrator.
Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser (portefølje).
33.2.
Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen ejendommens administration og reglerne i nærværende § 33.3 - § 33.5 finder da anvendelse.
33.3.
Bortset fra en mindre kassebeholdning hos formanden, skal foreningens midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut, på hvilken konto der kun kan foretages hævning ved underskrift fra 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Alle indbetalinger fra medlemmer og lejere, herunder også indbetalinger i forbindelse med salg af andel, skal ske direkte til den nævnte konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger mv. skal indsættes på kontoen
.
33.4.
Bestyrelsen vælger, af sin midte, en regnskabsfører, der er ansvarlig for foreningens bogholderi.
33.5.
Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar overfor foreningen, tegner foreningen en kautionsforsikring.


§ 34. REGNSKAB OG REVISION
Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen.
34.2.
Bestyrelsen foreslår, i forbindelse med regnskabsåret, hvilken metode der skal anvendes ved fastsættelse af andelens værdi, samt hvilken værdi andelene herefter skal have.
34.3.
Andelenes værdi fastsættes på den ordinære generalforsamling og er gældende fra denne dato og til næste ordinære generalforsamling.


§ 35.
Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet.
Revisor skal føre revisionsprotokol.
Generalforsamlingen kan, til enhver tid, afsætte revisor.
35.2.
Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.


§ 36. OPLØSNING
- ved likvidation forestås af 2 likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.
36.2.
Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de, til den tid, værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse
.